Förslag till ändringar Stadgar för Dora och Leo Tolstoy Släktförening

Stadgar för Dora och Leo Tolstoy Släktförening, ideell förening

Förslag till ändringar att tas första gången 2015-05-14

Antagna vid konstituerande föreningsstämma 1995-09-09, reviderade vid årsmöte 2003-01-19.

§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är ”Dora och Leo Tolstoy Släktförening” ideell förening.

§ 2 Föreningen ändamål
Föreningen har till syfte att främja kontakter, samvaro och traditioner hos släktingar och ingifta till Dora och Leo Tolstoy genom möten, resor och katalogisering etc. av skrifter, brev och annat. Styrelsen ansvarar för minst en aktivitet vartannat år.

 § 3 Medlemskap 
Inträde i föreningen är öppen för alla efterkommande och ingifta till Dora och Leo Tolstoy. Inträde anses ha skett i och med att medlemsavgiften erlagts. Medlemmar som ej har erlagt beslutad avgift inom tre månader och anmodan, anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4 Avgift
Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman. 

§ 5 Föreningens verksamhet 
Föreningens räkenskapsperiod skall vara lika med två kalenderår. Verksamheten i föreningen skall drivas i huvudsaklig överensstämmelse med av styrelsen fastställd verksamhetsplan.

§ 6 Styrelse
a) Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala/Stockholmsområdet.
b) Styrelsen skall bestå av högst 8 och lägst 4 ledamöter, varav en ordförande, en sekreterare och en kassör.
c) De av stämman valda styrelseledamöterna väljs för fyra år. Mandattiden skall bestämmas så, att halva antalet ledamöter avgår vartannat år. Ledamot som avgår kan omväljas.
d) Styrelsen är beslutför om mer än halva antalet ledamöter deltar i sammanträdet. e) Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika rösteantal har ordförande utslagsröst.
f) Föreningens firma tecknas av två i förening, d v s två av ordförande, kassör eller ledamot eller av annan som därtill befullmäktigas av styrelsen. 

§ 7 Föreningsstämma
a) Ordinarie stämma skall hållas minst vart annat år före augusti månads utgång. b) Vid ordinarie stämma skall följande frågor behandlas: - val av ordförande, protokollförare och justeringsmän för stämman - föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - fastställande av medlemsavgift - val av ordförande, övriga styrelseledamöter och revisor - övriga frågor som anmälts av föreningsmedlem senast en vecka före stämman.
c) Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen fyra veckor före stämman.
d) Extra stämma skall hållas på kallelse av styrelsen eller då en tredjedel av föreningens medlemmar eller revisor så begär.
e) Vid omröstning fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst med undantag av frågor avseende val, då lotten skiljer.
f) För deltagande i omröstning krävs att medlemsavgift bokförs på föreningens post- eller bankgirokont senast före föreningsstämma. Varje betalande medlem äger en röst.

§ 8 Revisor
Styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor som jämte suppleanter skall utses av föreningsstämman. Revisionsberättelse skall avges vid föreningsstämman. Revisor väljs på två år.

§ 9 Valberedning
Val till styrelsen och revisor förbereds av en valberedning som skall bestå av tre ledamöter, varav en ordförande. Valberedningen väljs på två år.

§ 10 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom beslut av enkel majoritet av två föreningsstämmor, varav en ordinarie. Mellan stämmorna skall minst två månader förflyta. Innehållet i föreslagen stadgeändring skall hållas tillgängligt hos föreningens ordförande.

§ 11 Föreningens upplösande
Stämman som slutligt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess tillgångar.