Föreningsmötesprokoll 14 maj 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dora och Leo Tolstoys Släktförening i Funbo församlingshem, torsdagen den 14 maj 2015

1. Nikolaj Tolstoy valdes att leda sammanträdet och Göran Streiffert till att föra protokollet.

2. Till att utöver ordföranden justera protokollet utsågs Michael Tolstoy och Stephan Tolstoy.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013-2014 föredrogs och godkändes.

4. Den ekonomiska redovisningen för 2013-2014 föredrogs och godkändes.

5. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2013-2014.

7. Medlemsavgiften för perioden 2015-2016 fastställdes till 100 kr för släktingar och ingifta i 2:a och 3:e generationen (kusiner och sysslingar), personer i 1:a, 4:e och 5:e generationen är tills vidare avgiftbefriade.

8. Då Nikolaj Tolstoy avböjt omval valdes Sebastian Tolstoy till ny ordförande för tiden fram till föreningsmötet 2017.

9. Då Tatiana Tolstoy och Oscar Aschan avböjt omval valdes till ny ledamot Fredrik Lundeberg och till suppleant Lou Regen, övriga styrelseledamöter; Magnus Bergmark, Georg Tolstoy och Göran Streiffert omvaldes för perioden fram till föreningsmötet 2017.

10. Till revisor omvaldes Johan Tolstoy och till revisorssuppleant Andrej Tolstoy för perioden 2015-2016.

11. Till valberedning omvaldes Jan-Eric Bergmark och Gerdt Lundeberg, till nya ledamöter valdes Dora Streiffert och Nikolaj Tolstoy.

12. Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna godkändes med tillägget att antalet ledamöter i valberedningen skulle vara minst 3. En andra stämma krävs för att konfirmera ändringarna. Stämman beslöt att de föreslagna ändringarna skulle börja tillämpas i och med dagens beslut.

13. Resultaten av en genomförd enkät redovisades, stämman uppdrog åt styrelsen att utvärdera resultaten och rekommenderade att en ny enkät genomförs inför nästa föreningsstämma.

14. Andrej Tolstoy föreslog att en fond eller stiftelse till gagn för yngre medlemmar skulle instiftas. Stämman beslöt hänföra förslaget till styrelsen för att utreda samt återkomma i ärendet till en kommande stämma.

15. Stephan Tolstoy framförde föreningens varma tack till Nikolaj Tolstoy för hans förtjänstfulla insatser som ordförande, samt till Tatiana Tolstoy och Oscar Aschan.

16. Då inga övriga frågor väckts av medlemmarna och inga ytterligare ärenden återstod att dryfta tackade ordförande stämmodeltagarna och avslutade mötet.

Vid pennan Göran Streiffert      Justeras    Nikolaj Tolstoy (ordf)

Stephan Tolstoy,   Michael Tolstoy (Justeringsmän)